Treffen mit dem Staatssekretär Chudoba vom Ministerium für Schulwesen, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik

5/9/2012

Als Reaktion auf den Brief von Dr. N. Zemaníková (Brief vom 27. 7. 2012), Präsidentin des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, fand am 5. 9. 2012 am Ministerium für Schulwesen, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik ein Treffen mit dem Staatssekretär Chudoba statt. Anwesend waren auch Präsidentinnen von weiteren drei Verbänden. Es wurde über die Folgen der legislativen Veränderungen diskutiert.


Das Ergebnis des Treffens lässt sich wie folgt zusammenfassen: Herr Ing. Chudoba, PhD. versprach die Wahl der 1. Fremdsprache zu unterstützen. Aber gleichzeitig äußerte er die Meinung, dass die 2. Fremdsprache nur als Wahlfach angeboten werden soll, wobei für den Unterricht der 2. Fremdsprache die sog. disponiblen Unterrichtsstunden verwendet werden sollen. Dies verlangt beispielsweise die Vereinigung der selbstverwaltenden Schulen der Slowakei (Združenie samosprávnych škôl Slovenska).


Brief an den Minister Čaplovič

27/7/2013

Nach der XI. Internationalen Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei „Deutsch für die Zukunft – Zukunft für Deutsch“ bedankte sich die Präsidentin des Verbandes, Frau Dr. Zemaníková, beim Minister für Schulwesen, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik für die Übernahme der Schirmherrschaft für die Tagung übernommen hatte. Die Präsidentin teilte dem Minister die Ergebnisse der Tagung mit, wobei Sie insbesondere auf die beunruhigenden Folgen des Gesetzes Nr. 37 vom 1. Februar 2011 eingegangen war.

Hier ein paar Auszüge aus dem Brief:

Účastníci konferencie vyjadrili znepokojenie nad dôsledkami zákona č. 37 z 1. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a ktorým sa na Slovensku zaviedlo vyučovanie anglického jazyka ako povinného cudzieho jazyka.

SUNG– Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, ktorá ako nepolitická stavovská organizácia zastupuje záujmy učiteľov nemčiny na všetkých typoch škôl v Slovenskej republike, ako aj záujmy germanistov a ostatných podporovateľov nemeckého jazyka a kultúry, sa už v októbri 2010 obrátila na vedenie rezortu školstva, ale aj na Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s rozsiahlym stanoviskom, v ktorom sme žiadali o prehodnotenie navrhovaných zmien. Podporu sme pritom mali a máme tiež od asociácií ďalších cudzích jazykov, asociácií učiteľov francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka. Napriek tomu, že sme dostali možnosť bližšie objasniť svoje obavy z dôsledkov tejto zmeny v jazykovom vzdelávaní na stretnutí s vtedajším generálnym riaditeľom Sekcie regionálneho školstva RNDr. M. Repovským, neboli nakoniec pripomienky profesijných organizácií pri tvorbe zákona a ani pri úprave Rámcových učebných plánov v Štátnom vzdelávacom programe zohľadnené.

Rokovania počas XI. medzinárodnej konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska Nemčina pre budúcnosť – budúcnosť pre nemčinu už poukázali na prvé negatívne tendencie a dôsledky prijatých zmien: ohrozenie zamestnanosti a postavenia učiteľov nemeckého jazyka a ďalších cudzích jazykov, výrazné obmedzenie práva na slobodný výber 1. cudzieho jazyka, nedostatočné hodinové dotácie pre 2. cudzí jazyk, ohrozenie kvality výučby, výrazná redukcia maturitných skúšok v 2. cudzom jazyku, dôsledky vo sfére vysokého školstva, finančné straty pri národnom projekte Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov (pre primárne vzdelávanie) atď. Legislatívne zmeny sú navyše nielen v rozpore s princípom viacjazyčnosti a jazykovej rozmanitosti odporúčaným v kľúčových dokumentoch Rady Európy a Európskej komisie, ale aj v rozpore s kultúrnymi tradíciami našej krajiny, jej historickými a geografickými súvislosťami.

Den ganzen Brief können Sie hier nachlesen.

SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, ktorá ako nepolitická stavovská organizácia zastupuje záujmy učiteľov nemčiny na všetkých typoch škôl v Slovenskej republike, ako aj záujmy germanistov a ostatných podporovateľov nemeckého jazyka a kultúry, sa už v októbri 2010 obrátila na vedenie rezortu školstva, ale aj na Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s rozsiahlym stanoviskom, v ktorom sme žiadali o prehodnotenie navrhovaných zmien. Podporu sme pritom mali a máme tiež od asociácií ďalších cudzích jazykov, asociácií učiteľov francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka. Napriek tomu, že sme dostali možnosť bližšie objasniť svoje obavy z dôsledkov tejto zmeny v jazykovom vzdelávaní na stretnutí s vtedajším generálnym riaditeľom Sekcie regionálneho školstva RNDr. M. Repovským, neboli nakoniec pripomienky profesijných organizácií pri tvorbe zákona a ani pri úprave Rámcových učebných plánov v Štátnom vzdelávacom programe zohľadnené. Rokovania počas XI. medzinárodnej konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska Nemčina pre budúcnosť – budúcnosť pre nemčinu už poukázali na prvé negatívne tendencie a dôsledky prijatých zmien: ohrozenie zamestnanosti a postavenia učiteľov nemeckého jazyka a ďalších cudzích jazykov, výrazné obmedzenie práva na slobodný výber 1. cudzieho jazyka, nedostatočné hodinové dotácie pre 2. cudzí jazyk, ohrozenie kvality výučby, výrazná redukcia maturitných skúšok v 2. cudzom jazyku, dôsledky vo sfére vysokého školstva, finančné straty pri národnom projekte Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov (pre primárne vzdelávanie) atď. Legislatívne zmeny sú navyše nielen v rozpore s princípom viacjazyčnosti a jazykovej rozmanitosti odporúčaným v kľúčových dokumentoch Rady Európy a Európskej komisie, ale aj v rozpore s kultúrnymi tradíciami našej krajiny, jej historickými a geografickými súvislosťami.

Deutschlehrerstammtisch in Žilina

1/11/2012

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Frau Petrovská, die am Gymnasium in Žilina (Hlinská Str.) als Deutschlehrerin tätig ist, hat am 24. 10. 2012 wieder einen Deutschlehrerstammtisch veranstaltet. Eingeladen wurde Herr Dvorecký, der einen Workshop zum Thema Radio machen im Deutschunterricht präsentiert hat. Der Workshop wurde in Zusammenarbeit des Österreich Instituts Bratislava und des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei durchgeführt.


Diskussion über die aktuellen sprachenpolitischen Probleme in der Radiosendung Nočná pyramída

10/07/2012

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Am 10. 7. 2012 wurde in der Radiosendung Nočná pyramída (nicht nur) über die deutsche Sprache diskutiert. An der Diskussion nahmen teil: Nadežda Zemaníková, Präsidentin des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei und Eva Kollárová, Präsidentin der Assoziation der Russisten der Slowakei.


Online-Diskussion über das Thema „Englisch sollte an den Schulen legislativ nicht bevorzugt werden“

13/05/2012

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

klicken Sie hier und verfolgen Sie die Online-Diskussion in drei Runden über das Thema „Englisch sollte an den Schulen legislativ nicht bevorzugt werden“.

Im Namen des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei diskutiert Frau Nadežda Zemaníková, Präsidentin des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei mit Frau Jana Bérešová, Präsidentin des Slowakischen Vereins der Englischlehrer.