Stellungnahme des Fachbereichs Fremdsprachen am Gymnasium P. O. Hviezdoslav in Dolný Kubín 

09/09/2013

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

mit freundlicher Genehmigung der Mitglieder des Fachbereichs Fremdsprachen an dem Gymnasium P. O. Hviezdoslav in Dolný Kubín (Slowakei) dürfen wir Ihnen ihre Stellungnahme zum Entwurf des Staatlichen Bildungsprogramms ISCED 2 vermitteln.

Die Stellungnahme können Sie hier herunterladen. 

Ihr SUNG-Team


Stellungnahme des Fachbereichs Fremdsprachen am Gymnasium in Lipany

03/07/2013

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

mit freundlicher Genehmigung der Mitglieder des Fachbereichs Fremdsprachen an dem Gymnasium in Lipany (Slowakei) dürfen wir Ihnen ihre Stellungnahme zum Entwurf des Staatlichen Bildungsprogramms ISCED 2 vermitteln.

Die Stellungnahme können Sie hier herunterladen. 

Ihr SUNG-Team


Veröffentlichung des Entwurfs des Staatlichen Bildungsprogramms für Grundschulen

(Zverejnenie návrhu úprav Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy)

11/06/2013

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wir würden Sie gerne darüber informieren, dass auf der Website des Staatlichen Pädagogischen Instituts der Entwurf des Staatlichen Bildungsprogramms für Grundschulen veröffentlicht wurde. Der Entwurf ist unter http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program-pripomienky-a-namety.alej zu finden.

Einen festen Bestandteil des veröffentlichten Entwurfs bildet auch der Bildungsplan. Der Leitung des Staatlichen Pädagogischen Instituts ist es gelungen, die Wahl der Fremdsprache auf der Primarstufe durchzusetzen, aber die zweite Fremdsprache wurde in diesen Entwurf bloß als Wahlfach aufgenommen.

Die öffentliche Diskussion soll bis zum 31. Oktober 2013 dauern. Wir bitten Sie daher um Unterstützung und Diskussionsbeiträge. Wir würden uns über jeden Beitrag auf der SUNG-Website freuen.

Ihr SUNG-Team


E-Mail an Herrn Dr. Kratochvíl, den Direktor des Staatlichen Pädagogischen Instituts in Bratislava

25/04/2013

Am 25. April 2013 präsentierte die Präsidentin des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei dem Direktor des Staatlichen Pädagogischen Instituts in Bratislava in Stellungnahme des Verbandes zur Situation der deutschen Sprache in der Slowakei.

Hier der Text des E-Mails:

Vážený pán riaditeľ,

SUNG skutočne už od jesene 2010 vyvíja rôzne aktivity na podporu zachovania viacjazyčnosti v jazykovom vzdelávaní na Slovensku. Som Vám vďačná, že ako členka predmetovej komisie pre cudzie jazyky na ŠPÚ môžem tieto postoje od novembra 2012 prezentovať aj na tomto fóre. Nesmierne som sa potešila, keď ste na zasadnutí komisie 25.1.2013 informovali, že snahou ŠPU je posilniť hodinovú dotáciu pre 2. cudzí jazyk na 8 vyučovacích hodín. Výbor našej asociácie jednoznačne privítal aj uznesenie z tohto zasadnutia komisie, v ktorom sa odporúča výučba dvoch cudzích jazykov so začiatkom výučby 1. cudzieho jazyka v 3. ročníku ZŠ s hodinovou dotáciou 3-3-3-2-3-3-3 (pri zachovaní možnosti výberu 1. cudzieho jazyka) a so začiatkom výučby 2. cudzieho jazyka v 6. ročníku ZŠ s hodinovou dotáciou 3-2-2-2. Model rešpektuje povinnú výučbu angličtiny, nestanovuje ju však povinne ako 1. cudzí jazyk, ale pritom umožňuje jej efektívne osvojenie aj v pozícii 2. cudzieho jazyka posilnením hodinovej dotácie.

Žiaľ, aktuálne prezentované koncepčné úvahy a aj konkrétne kroky ministerstva naznačujú, že sa jazyková politika na Slovensku bude výrazne odkláňať od podpory viacjazyčnosti. Ak sa opätovne poskytne možnosť výberu 1. cudzieho jazyka iba za cenu redukcie výučby na jeden cudzí jazyk na ISCED 2 a odsunutia 2. cudzieho jazyka do pozície nepovinného predmetu, dajú sa očakávať vážne dôsledky pre ostatné cudzie jazyky. V plnej miere sa možno prejavia až v horizonte niekoľkých rokov.

V súčasnej dobe dostávam mnoho podnetov predovšetkým od riaditeľov a vyučujúcich stredných odborných škôl. ŠIOV zverejnil aktuálne zmeny v štátnych vzdelávacích programoch od 1.9.2013, ktoré redukciou výučby na jeden cudzí jazyk budú v logickom slede viesť k likvidácii iných jazykov ako angličtiny v odbornom vzdelávaní. A to napriek tomu, že viaceré odbory alebo špecializácie by prirodzene vyžadovali ovládanie iného jazyka (za nemčinu spomeniem aspoň stredné zdravotnícke školy). Druhý cudzí jazyk zostal ako povinne voliteľný iba v skupinách odborov 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby I a 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie. Inde sa síce druhý cudzí jazyk oficiálne môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín. Ale keďže k dispozícii je 12 disponibilných hodín a na druhý cudzí jazyk by bolo treba využiť 10 (vyučovať sa musí minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a minimálne v rozsahu 2 hodín v 3. a 4. ročníku), je málo pravdepodobné, že sa školy rozhodnú pre tento krok. Skôr investujú disponibilné hodiny na všeobecnovzdelávacie predmety, ktoré priamo súvisia s odbornými predmetmi. Dnes sa koná veľká konferencia k duálnemu systému odborného vzdelávania, verím, že aj o tomto aspekte sa na konferencii bude hovoriť. Zmeny v odbornom vzdelávaní však priamo súvisia s jazykovou politikou na ZŠ.

V súvislosti s týmito zmenami a tiež zámermi ministerstva naznačenými v správe o stave školstva zvažuje SUNG ako stavovská organizácia opätovné písomné stanovisko, keďže do diskusie k materiálu asi nebudeme priamo prizvaní. V princípe sa však na našich dlhodobo prezentovaných postojoch nič nezmenilo. Preto si Vám zatiaľ dovoľujem v prílohe poslať pôvodné stanovisko našej asociácie z októbra 2010, ktoré sme vtedy zasielali pánovi ministrovi Jurzycovi, pani predsedníčke vlády, pánovi predsedovi parlamentu a parlamentnému výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odvtedy sme sa zúčastnili viacerých rokovaní na ministerstve, za minulej i súčasnej vlády, s pánom štátnym tajomníkom, s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva atď., kde sme toto stanovisko prezentovali opätovne, nehovoriac o konferenciách a rôznych pódiových diskusiách. Podporu viacjazyčného vzdelávania si sľubujeme aj od výstupov a odporúčaní národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl. Preto si tiež dovoľujem sa na Vás dnes obrátiť.

Podnetná by v tejto súvislosti azda mohla byť tiež diskusia, ktorú som v troch kolách viedla na portáli odborne.debatuj s pani doc. Bérešovou, prezidentkou angličtinárskej asociácie. Hoci diskusia bola v máji 2012, je ešte online: http://odbornedebatuj.sme.sk/anglictina-na-skolach-by-nemala-byt-uprednostnena-zakonom/#.UXi5zcqf2ZQ Hlasovanie verejnosti dopadlo v prospech nášho stanoviska.

[…]

Ďakujem Vám a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou

Nadežda Zemaníková

prezidentka SUNG


Stellungnahme des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei zu Situation des Fremdsprachenunterrichts an Berufsschulen

12/04/2013

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der folgende Text stellt die Stellungnahme des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei dar, die im Zusammenhang mit der internationalen Konferenz „Odborné vzdelávanie – možnosti transferu a implementácie prvkov duálneho vzdelávacieho systému„, die am 25. April 2013 in Bratislava stattfand, an die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland geschickt wurde.

Stellungnahme:

Das Staatliche Institut für Berufsbildung hat am 25. Februar 2013 Änderungen im Staatlichen Bildungsprogramm veröffentlicht, die ab dem 1. September 2013 in Kraft treten sollen. In den darauf basierenden Bildungsplänen für Berufsschulen wird auf den Erwerb von zwei Fremdsprachen weitestgehend verzichtet. Die Rahmenlehrpläne schreiben nur den Erwerb einer Fremdsprache als obligatorisch vor. Die zweite Fremdsprache kann als Wahlfach unterrichtet werden, wenn die Schulleitung die sog. disponiblen Unterrichtsstunden dafür zur Verfügung stellt. Lediglich an den Fachmittelschulen ausgewählter Fachgebiete (Wirtschaft, Handel und Dienstleistungen und Publizistik, Bibliothekwesen und  wissenschaftliche Informationen) gilt die zweite Fremdsprache als Wahlpflichtfach.

Bei ihren Bemühungen um die Sicherstellung einer Kontinuität des Fremdsprachenunterrichts (die erste Fremdsprache aus der Grundschule wird in der Mittelschule fortgeführt) werden die meisten Schulen demzufolge nur den Englischunterricht anbieten, obwohl spezifische Merkmale einiger Fächer und die berufliche Orientierung künftiger Absolventen eher zur Beherrschung einer anderen Fremdsprache motivieren sollten. Fakultatives Angebot motiviert nur unzureichend zum „Investieren“ der disponiblen Unterrichtsstunden in den Unterricht einer weiteren Fremdsprache. Die ersten Rückmeldungen der Berufsschul- und Fachmittelschullehrer zeigen, dass das Erlernen einer weiteren Fremdsprache durch solche Entscheidungen stark beeinträchtigt wird, obwohl es ein wichtiges Element der Berufsausbildung darstellt. Dieses Vorgehen führt auch dazu, dass die Abiturprüfung in den berufsbildenden Schulen nur in Englisch abgelegt wird. Dabei melden die in der Slowakei wirkenden deutschsprachigen Unternehmen zunehmende Schwierigkeiten Mitarbeiter mit aktiven Deutschkenntnissen zu finden.

Die Fremdsprachenlehrerverbände in der Slowakei versuchen seit mehr als zwei Jahren auf negative Auswirkungen der Änderung und Ergänzung des Gesetzes Nr. 245/2008 über Erziehung und Bildung hinzuweisen, mit dem zu Beginn des Schuljahres 2011/12 Englisch als Pflichtfach an slowakischen Grundschulen eingeführt wurde. Die Verbände waren in ihren Initiativen um eine Kompromisslösung als Minimalanforderung bemüht, um die Erhaltung der freien Wahl der ersten Fremdsprache, jedoch verbunden mit der Stärkung der zweiten Fremdsprache in den Unterrichtsplänen. Bei der intensiven Förderung der Berufsausbildung in der Slowakei sollte man auch die Stärkung der Fremdsprachenkompetenz als Bestandteil der beruflichen Qualifikation nicht außer Acht lassen und die Empfehlungen der europäischen Institutionen nicht ignorieren.

Gemäß der Empfehlung des Europarates sollte die Sprachausbildung auf den Prinzipien der Mehrsprachigkeit beruhen. Die europäische Gesetzgebung spricht deswegen davon, dass in den Mitgliedsstaaten mindestens zwei Fremdsprachen unterrichtet werden sollen. Durch die Stärkung der englischen Sprache im slowakischen Bildungssystem und deren Hervorhebung zum Nachteil anderer Fremdsprachen werden die Prinzipien der Mehrsprachigkeit der Bürger der EU bedroht.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Präsidentin des Verbandes